donderdag 29 april 2010

Mozilla (Thunderbird) gearkomst

Op 5 juny 2010 is der in lanlike gearkomst fan minsken dy't meiwurke hawwe oan de Fryske en Nederlânske ferzjes fan Thunderbird. Ek sil de man dy't ferantwurdlik is foar de kwaliteit, Ludovic Hirlimann, oanwêzich wêze, in pear ûntwikkelers en leden fan MozBrowser.nl.
De gearkomst wurdt hâlden yn Rockcafé Staiway to Heaven en elkenien is wolkom fan ôf 14.00 oere oant ..... om tegear wat te drinken en by te praten. Miskien wurdt der ek noch wat Mozilla-goud útdielt.