zaterdag 29 november 2014

Oersetsprint grut sukses

Op freed 28 novimber is it slagge om mei in tal frijwilligers Facebook folslein yn it Frysk te krijen. Yn de oanrin nei dizze dei, wienen in grut oantal frijwilligers al drok dwaande west mei de oersetting en hienen wy de fereaske ~95% al helle. Op freed hawwe wy echt it lêste triuwke dien. Mei 7 minsken binne der yn 2 oeren tiid nochris 300 rigels oersetten en dêrmei is it persintaazje boppe de 99% kaam.
Dat wie neffens de oanwêzige meiwurker fan Facebook, Julian Müller, fier genôch om it Frysk út de bètaferzje te heljen en definityf aktyf te meitsjen op Facebook. It wie oan my de eare om wurklik op de knop te drukken om dit binnen it systeem fan Facebook. Dat hichtepunt is werom te hearren op Omrop Fryslân.

Frysk ynstelle?

Wolsto it Frysk ek ynstelle? Moai! Wês wis dat dit allinnich yn de browser wurket, dus (noch) net yn de app op de snoadfoan of tablet.
Hast de taalynstellingen fan dyn browser yn it Frysk stean, byg, yn de Fryske Firefox, dan nimt Facebook dat automatysk oer en krijst daliks it oanmeldskerm yn it Frysk. Is dat net it gefal en brûkst it oant no ta yn it Nederlânsk of Ingelsk, dan folget hjir in lytse hantlieding om it Frysk yn te stellen.
Koartsein: Oanmelde by Facebook > Instellingen > Taal > Frysk > "Wijzigingen opslaan". De ynterface sil daliks yn it Frysk ferskine.
No mei ôfbyldingen:
Facebook Instellingen
Selektearje rjochts boppe it meast rjochtse trijehoekje en út it útklapmenu Instellingen (Ned) of Settings (Ing)Under de accountynstellingen stiet de opsje Taal en troch dêr op te klikken hast de kar om te wikseljen nei it Frysk


Letter folget noch in útlis oer hoe't der meiwurke wurde kin oan de oersetting.
Fertel it fierder mei #FryskeFB. Mei 'k wol oer!

maandag 10 november 2014

Fryske Facebook Oersetsprint

Hasto ek in Facebook-account? Praatsto Frysk en kinsto ek aardich Frysk skriuwe? Help dan mei mei it oersetten fan Facebook yn it Frysk op de Fryske Facebook Oersetsprint! Op freed 28 novimber probearje wy mei sa folle mooglik minsken it lêste part fan Facebook oer te setten yn it Frysk.

Facebook is al in skofke beskikber yn it Frysk, mar noch hieltyd allinnich as bèta-ferzje. It hat noch ien ekstra triuwke nedich om folslein yn it Frysk beskikber te kommen.

Dat moatte wy fansels mei-inoar kinne! Elkenien mei in Facebook-account dy’t Frysk skriuwe kin, kin meidwaan. Dat kin thús of wêr dan ek op ’e wrâld, salang’tsto mar in kompjûter of laptop hast mei ynternettagong. Mar do kinst ek mei oersette op de lokaasje yn Ljouwert dêr’t ik as lid fan it Fjoerfoks-team de Oersetsprint koördinearje.

Op freedtemiddei sille wy yn kafee Van Buren te set mei in team fan sa’n 15 oersetters. Wolsto dêr ek oanskowe foar de Oersetsprint? Jou dy op by my fia: fryskefb@gmail.com!

Doch mei en meitsje Facebook folslein pompeblêd-proof! Diel en retweet ús oprop en brûk it hekstek #FryskeFB!

Fryske Facebook Oersetsprint
- Datum: Freed 28 novimber 2014, tusken 13:30 en 16:30 oere
- Plak: kafee Van Buren (Stasjonswei 4, Ljouwert: tsjinoer it treinstasjon)

It evenemint fynt plak tagelyk mei in konferinsje oer meartaligens en sosjale media yn it neistlizzende Eden Oranje Hotel, sjoch op de webside foar mear ynformaasje.


Dit evenemint wurdt stipe troch Facebook, de Afûk, Fryske Akademy/Mercator en Mozilla.

woensdag 14 mei 2014

Firefox foar Android yn it Frysk

Bug 917480 is krektlyn oanmakke yn mozilla-central en sil ynkoarten ferskine yn de folgjende Nightly. Dit stikje wurk jout ynstelmooglikheden om in oare taal te selektearjen yn Firefox foar Android.
Animation of locale switching demonstration
As alles goed giet yn de kommende wiken, sil Firefox 32 jo de mooglikheid jaan om te kiezen út de no 49 beskikbere talen sûnder jo browser opnij te starten en dus ûnôfhinklik fan de stipe talen fan Android-apparaat.
Mear details stean yn dit artikel 
Omdat it Frysk net stipe wurdt troch Google op Android is de oersetting oant no ta net bywurke sa as te sjen is op https://l10n.mozilla.org/teams/fy-NL#fennec. Ik sil de kommende tiid de oersetting wer bywurkje sadat hooplik mei Firefox 32 in Fryske ferzje fan Firefox foar Android beskikber komt.
Ik bin hiel bliid dat troch de kommunikaasje mei de ferantwurdlike Mozilla-meiwurkers troch my en oare oersetters fan minderheidstalen dit mooglik makke wurdt. Daliks is de kolleksje kompleet, in browser foar Windows, Linux en MacOS, in browser foar Android-apparaten, byg. telefoans en tablets en in telefoan mei Firefox OS, allegear yn it Frysk! Besjoch oerigens ris de website http://www.mozilla.org/fy-NL/firefox/os/, in moai foarbyld fan it hjoeddeistige website-ûntwerp.

dinsdag 6 mei 2014

Frysk standert oanwêzich op Firefox OS 1.4 en heger

Mozilla wurket hurd oan it nije bestjoeringssysteem Firefox OS foar mobile apparaten, lykas telefoans en tablets. Ien fan de ûnderdielen dêrfan is it stypjen fan sa folle mooglik beskikbere talen. Yn it begjin wie it swier om mear talen mei te leverjen, want mei mear as 10 talen op in apparaat waard it traach. Foar in goede brûkersûnderfining waard doe besletten om net te folle talen yn it foar te ynstallearjen. Ûnder oaren troch de diskusje, dy't ik foarich jier op de Mozilla Summit yn Brussel hie mei de ûntwikkelers, is der ek in protte tiid stutsen yn it mooglik meitsjen fan mear talen foar Firefox OS.

En no is it safier! Op http://hg.mozilla.org/releases/gaia-l10n/v1_4/ is al in hiele list te finen mei talen dy't op Firefox OS beskikber binne. It wie al mooglik om mei de Firefox OS Simulator it Frysk yn it foar te besjen, mar no is it dus ek mooglik om myn Keon fan Geeksphone standert mei it lêste "image" te flashen en dan de taal op Frysk te setten. De taalkar liket hielendal gjin ynfloed te hawwen op de faasje fan de telefoan, it reagearret rap, sels op de Keon dat mar in low-end-apparaat is. Al mei al in moaie ûntwikkeling. No wurdt it tiid om by te wurkje en taal- en typflaters der út te heljen.

Hjirûnder in pear skermôfbyldingen fan de Fryske Firefox OS.
Wy moatte noch wol wat geduld hawwe eardat telefoans mei Firefox OS beskikber komme yn Nederlân. Mozilla rjochtet de útrol yn earsten op de saneamde opkommende merken. Dêrneist bliuwt it ek noch in kar oft in provider it Frysk mei leveret.

dinsdag 29 april 2014

It web dat wy wolle

De Fryske ûndertiteling kinne jo ynskeakelje by de ynstellingen rjochts ûnder troch op it ‘tsjil’ te klikken en dan by ‘Ondertiteling’ Fries op te sykjen.

zondag 2 februari 2014

Tagong ta Fryske websites

Yn reaksje op 'de dagstelling' fan de Ljouwerter Krante fan 1 febrewaris 2014.

Achte Bertus Mulder,

Yndie litte de troch dy neamde websites in kâns lizze troch it Frysk net as earste taal oan te bieden. It kin in moaie manier wêze om eltse besiker fan Fryslân(.nl) yn 'e kunde komme te litten mei ús moaie taal. Mar ek minsken dy't al Frysk prate wurde dan daliks oansprutsen yn harren eigen taal.

De eigeners fan dizze websites sille grif statistiken hawwe wêrút bliken docht wêr't harren besikers weikomme en op basis derfan in beslút nimme oer hoe't mei de taalkar om te gean. Mar moatte dy eigeners dat wol dwaan? Is it net in kar foar de besiker yn hokker taal immen in website lêze wol? Eltse browser hat nammentlik de mooglikheid om dy taal yn te stellen yn de opsjes. Meastentiids sille minsken de Nederlânske ferzje fan in browser brûke en dermei ek de standerttaal op Nederlânsk hawwe, sûnder bekend te wêzen mei de opsje dat it Frysk ek tafoege en as earste taal ynsteld wurde kin. Brûkt ien in Fryske browser lykas dy fan Mozilla Firefox, dan stiet de earste taal al op Frysk.

Dernei is de makker fan de website oan 'e beurt om dy taalynstelling te brûken en de besiker nei it part mei de ynstelde taal te bringen. En dat is wêr't ûnder oaren de Provinsje en Tresoar spitigernôch gjin rekkening mei hâlde. It is frjemd dat as in meartalige website makke wurdt, besikers net automatysk trochstjoerd wurde nei de taal neffens harren foarkar, wylst dat mei in simpel script ienfâldichwei ynsteld wurde kin.

Litte wy derom starte mei it ûnderwizen fan de Friezen hoe't se de taalynstellingen wizigje kinne:
Internet Explorer: Extra > Internetopties > Talen > Toevoegen > Fries > Ok > Omhoog
Mozilla Firefox: Extra > Opties > Inhoud > Taal > Kies > Selecteer een taal om toe te voegen > Fries > Omhoog (of brûk de folsleine Fryske browser fan Mozilla).
Chrome: Instellingen > Geavanceerde instellingen > Talen > Taal en invoerinstellingen
> Toevoegen > Fries > omheech sleepje

donderdag 19 september 2013

Fernijing 2.1.1 beskikber foar Frysk Wurdboek

Hjoed is der in fernijing beskikber kommen foar it Fryske Wurdboek. Dit wurdboek wurdt brûkt yn de staveringshifker foar Firefox en Thunderbird.
Yn dizze nije wurdlist binne flaters ferbettere en mear as 1000 wurden tafoege dy't yn 2014 ûnderdiel binne fan de offisjele nije wurdlist fan de Fryske Akademy.
As de wurdlist al ynstallearre is yn Firefox en/of Thunderbird dan sil der automatysk fernijd wurde. Noch gjin Fryske wurdlist? Laad it dan yn fan ôf: https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/frisian-dictionary/.