vrijdag 12 december 2008

Mozilla docht ûndersyk "yn it Frysk"

De Mozilla organisaasje wol graach witte hoe't Firefox it docht yn Nederlân. Derfoar ha se in fragelist online setten mei fragen oer it gebrûk fan Firefox, de bekendheid en û.o. it merk Mozilla.

Dizze fragelist is folslein yn it Frysk, sawol de útlis as de fragen. De sammele resultaten sille publisearre wurde, mar der wurdt gjin persoanlike ynformaasje bewarre of publisearre. It nimt net mear as 5-10 minuten tiid. Ek as jo gjin Firefox brûke kinne jo de fragelist ynfolje.

De fragelist is te finen op:
http://surveys.mozilla.org/?id=16&plocale=fy-NL

dinsdag 9 december 2008

Mozilla Firefox 3.1 bèta 2 release

Mozilla hat wer in nije bèta fan Firefox útbrocht om te testen. Dizze kin ynladen wurde fanôf:
https://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html
Natuerlik stiet de Fryske ferzje dêr ek wer tusken foar Windows, Linux en MacOS. Nije saken yn dizze ferzje binne û.o.:
  • Privee navigaasje: sneupje sûnder dat Firefox ek mar iets bewarret
  • maklik de lêste skiednis fuortsmite
  • nije Tracemonkey Javaskript motor
  • ferbettere Gecko motor foar flugger toanen fan websides
  • stipe foar
Mear ynformaasje is te finen op:
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.1b2/releasenotes/

woensdag 3 december 2008

Mozilla Manifesto

De Mozilla organisaasje hie my frege om it Manifesto bestân oer te setten. In tige dreech stik ast it earst trochlêst, mar dat wie foar my wol in útdaging. De Hollânske ferzje moast ek noch, dus dêr bin 'k earst mar mei oan de gong gien.
Normaal soest oer sa'n manifest net sa lang trochtinke, mar foar it oersetten lêst it kear om kear troch. En dan komst wol ta ûntdekking dat de ideeën fan Mozilla weardefol binne. Do krijst in goed byld fan wat de organisaasje útdrage wol.
Se dogge dat troch 10 basisprinsipes dy't neffens Mozilla belangryk binne foar de ûntwikkeling fan it Ynternet. Ek wurdt der praat oer it útdragen fan dy ideeën, dit blogpost is der ien fan.
It manifest kinst trochlêze op:
http://www.mozilla.org/about/manifesto.fy-nl.html