woensdag 29 oktober 2008

Did I become a Mozillian?

So hey, did you all Mozillians get home save? I have had a tremendous time meeting you all as this was the first time for me. It was great to be able to speak to the "leaders" of the different products face 2 face and I think William and Delphine did organize it very well.

Starting off with some inspiring keynotes from Tristan Nitot, John Lilly, Aza Raskin and David Ascher we really got a sneak peak of Mozilla's future ideas. And all was almost realtime viewable online thanks to the splendid videocapabilities from Citilab, which was much appreciated at home :) .

In the afternoon talks and discussions about localizations and stuff. Seth mentioned that there were already 56 languages available and with 3.0.4 there would be 6 more! That's a great number and it is still growing. As a localizer it's also cool to see "your" language on the slideshow (1st column, 3rd from the botttom).

I also had to deal with my great friend from Sweden, David Tenser, pushing us to dive into the Mozilla Knowledge Base SUMO. And that's what I did when I came home. Most of the user interface has been translated into Frisian and we will get started with some articles.

Dinner at the beach at the Salcafé was great and that's where the Dutch Mozillians hooked up for a while. Despite the small country, there were 5 from the Netherlands, 2 localizers (nl and fy-NL), 1 developer, 1 theme creator and 1 from QA. I also met the guys from joost who actually work in The Netherlands.

During lunchtime I met Simon Paquet and we had some great talks about communication channels for the Thunderbird proces. One might have jumped to other conclusions if you would have met him later that evening on our way back to the hotel. He was in a pretty bad state as you can see in the pic and starting to talk visual binairy language using his middlefinger for 1 and thumb-pointingfinger for 0 :).

Sunday was a bit strange with canceled sessions and sore heads, but anyway the discussions about the future goals for 2010 really gave me the idea to participate in the future of the internet.
Also interesting was Ubiquity, one new way to access the internet.

All in all I have had a great, inspiring conference to remember and I hope to see you all the next time!

zondag 26 oktober 2008

In prachtige gearkomst

Wat in geweldich barren wie dit. It wie ien grutte miks fan ferskate persoanlikheden oeral út Europa en Amearika. Der wienen ûntwiklers, minsken fan QA (kwaliteit) en oersetters út hast alle Europeeske lannen. Sa haw ik einlik byg. de oersetter fan de Nederlânske ferzje Tim Maks foar it earst moette. Mar der wienen noch mear Hollanners, 1 ûntwikler, 1 temamakker en 1 fan QA fan Mozilla. En wy hawwe plannen mei namme foar it kennissintrum. Wy wolle graach ien grut sammelplak hawwe wêr't minsken help krije kinne, mar ek ynformaasje oer Mozilla en byg. iepen boarne. Wurd ferfolge....

Wy hawwe presintaasjes hân fan minsken fan Mozilla, frijwilligers en oare leafhawwers. En dat is wol in ding wat elkenien lyk hat: de leafde foar dizze iepen boarne organisaasje. It is unyk te neamen dat sa'n protte minsken, dy't inoar hast noait moete hawwe, allegear gearwurkje kinne.
Wy hawwe ek diskusjes hân mei de ûntwiklers fan de ferskate programma's lykas Thunderbird. Ik haw al in pear leuke dingen sjoen foar ferzje 3, byg. konfersaasjes wèrjaan op in tiidbalke en it gebrûk fan ljepblêden mei E-mail, aginda en taken.
Der wie in brainstormsesje mei de belangrykste minsken fan Mozilla oer de doelen foar 2010. Dan krijst echt it gefoel mei te wurkjen oan de takomst fan it ynternet.
Ik kin tink noch wol in pear blêden delskriuwe, mar ik li it earst hjirby. Ast benijd bist kinst hjirûnder wol opmerkings pleatse. Foar de Ingelsktaligen komt der noch in nij berjocht mei wat foto's en keppelings. Der stean ek al ferskate foto's op de Spaanske mienskipside.
Wolst sels soks ris meimeitsje, de earstfolgjende gearkomste is op FOSDEM ein febrewaris yn Brussel.

vrijdag 24 oktober 2008

Live bylden fanút Barseloana


De organisators hawwe it mooglik makke om online mei te sjen en lústerjen nei de earste lêzings dy't moarns plakfine yn it auditorium. Se kinne besjoen wurde fia de folgjende keppeling:
http://i2catvserver.i2cat.net/citilab. De live bylden binne yn hege kwaliteit beskiber.
En no sil de reis begjinne ......

dinsdag 21 oktober 2008

Earste alfa-ferzje Fennec


De earste alfa-ferzje fan Mozilla Fennec is beskikber en kin ynladen wurde fanôf de side fan Mozilla. Op dit stuit is dizze ferzje allinnich geskikt foar de Nokia N810 Internet Tablet mei OS2008, mar se ha der ek foar soarge dat it programma op in kompjûter draaie kin mei Windows, Linux of MacOs troch gebrûk te meitsjen fan XULrunner. Op de pc rint it wat oars, byg. de skowknop fan de mûs skowt de side net, mar sil yn- of útzoome op de side. Om de side te skowen moast mei links klikke en nei ûnder of boppe sleepje. Fierder wurket it wol hiel fluch. Flash is op dit stuit noch útskeakele troch wat problemen.
Oare talen binne noch net beskikber, de planning is dan ek aardich rom, 2010 moat it klear wêze. Toch haw ik in lytse poging dien om it oer te setten, sjoch derfoar de ôfbylding hjirboppe.

EU MozCamp 2008 Barseloana

MozCamp 2008Foarige wike haw ik in útnoeging krige om del te kommen yn Barseloana foar in konferinsje organisearre troch Mozilla.
Sa bin ik einlik yn de gelegenheid om de minsken te moetsjen dy't ik oant no ta allinninch fia e-mail en chatsesjes moette haw.
Der sil praat wurde oer de ûntwikkelings fan de ferskate programma's fan Mozilla, de sytemen dy't brûkt wurde om de programma's oer te setten en de kwaliteit. Sels bin ik benijd nei hoe't it giet mei Thunderbird en Calendar, omdat wy op it punt steane om dy yn it Frysk oer te setten.
Oare wike in ferslach fan dizze reis......

woensdag 8 oktober 2008

Mozilla Mobyl mei Fennec

Mozilla sil ynkoarten komme mei de earste alfa-ferzje fan Fennec, de ferzje fan Firefox foar mobyltsjes.
Soe my wol moai talykje as dy ek yn it Frysk beskikber komme kin. Der binne al plannen om it programmaatsje beskikber te meitsjen yn de saneamde "repositories", sadat elkenien dy't ferantwurdlik is foar syn taal, de oersetting meitsje en oplade kin. As it sa fier is, dan sil ik hjir wer oer blogge.
De namme Fennec sil letter Firefox mobile wurde.

woensdag 1 oktober 2008

Wolkom

In Blog meitsje hoe giet dat eins?
Wel, ferrassend simpel hjir by blogspot.
No noch folje mei ynhâld en blog mar in ein fuort.

Myn doel? Blogge oer Frysk sêftguod, mar mei nammen oer Mozilla programma's lykas Firefox, Thunderbird en Calendar. Wat bart der allegear, nije ferzjes, nije oersettings, wurdbetingsten, ensfh.

Reaksjes binne wolkom!