woensdag 9 december 2009

Thunderbird 3.0 is klear!


Stjoer it rûn!

Mozilla Thunderbird hat ferzje 3.0 beskikber makke op harren webstee. En it moaiste dêrfan is dat der no ek in Fryske oersetting is. De Fryske ferzje is fan no ôf op 3 plakken yn te laden. As dyn browser yn it Frysk is, byg. Firefox of Opera, ienfâldich fia de webside fan Mozillamesaging.com. De twadde mooglikheid is de oersichtside mei alle talen en de tredde is de Fryske side.

Tegaar mei Hindrik Sijens hawwe wy in pear moannen dwaande west om alle bestannen oer te setten. Dêrneist hawwe wy noch in tal online bestannen makke, bugs melden, de Fryske kalinder foar Sunbird/Lightning makke en Thunderbird testen, testen en testen fan ôf de earste saneamde nightlies. Wy hawwe no sels al nije taalwizigings dy't no noch net yn de 3.0 ferzje sitte, mar yn 3.0.1 komme. Lytse flaterkes dy't entûsjaste brûkers oan my melden hawwe. En sa heart it ek, tegaar dit produkt meitsje en ûnderhâlde, hielendal neffens it Iepen Boarne model. Hast ek noch wat taalbonkjes fûn? Reagearje dan op dit artikel of stjoer in e-mail nei fryskefirefox at gmail.com.

De haadpunten fan de nijste ferzje binne al earder besprutsen en kinne jo yn âldere artikels weromlêze. Koart gearfetten binne dit se:
* beskikber yn 49 talen wêrûnder it Frysk
* e-mail en sykresultaten yn ljepblêden
* nije sykmooglikheden
* nij argivearsysteem
* ferbetterings foar brukers: haadbalke is fersimpele, nije sykwidget, nije manier om jo e-mailaccount yn te stellen, tûke mappen, aktiviteitenbehearder, ien-klik adresboek en bylagewerinnering

Stjoer it rûn!

vrijdag 4 december 2009

Thunderbird draws attention in local media

Sending out pressreleases is always exciting, you never know if it gets picked up.
As a preparation to the final release of Thunderbird 3, I already sent out some triggers about the upcoming final in december. After a slow start last week it finally grew larger and resulted in a real (short) interview with the local radiostation.

Internetpress is here (Dutch) and here (Frisian). The interview can be relistened here and starts at approx. 47:00, and lasts for about 8 minutes.

Omtinken fan Omrop Fryslân foar Thunderbird

Nei oanlieding fan in tal parseberjochten, bygelyks yn de LC en op ItNijs.nl (prachtich webstee oerigens), hie Omrop Fryslân ús belle om ynformaasje oer it programma. Hjoed hat Hindrik Sijens yn Omnium besocht om út te lizzen wat Thunderbird is en dat wie net ienfâldich. De ynterviewster helle in bytsje Firefox en Thunderbird troch inoar en dat lied ta wat sprekferwarren oer en wer.
Mar goed, lang om let wie der omtinken en dat is al hiel wat, sekers mei yn de efterholle dat sa'n berjocht net pleatst wurd op it webstee fan de Omrop wylst it wol nijs is yn in útstjoering.

It ynterview kinne jo nochris belústerje fia Utstjoering mist.

woensdag 2 december 2009

Thunderbird 3.0 Release Candidate 2 beskikber

In wike nei RC1 is no RC 2 útkommen mei ferskate ferbetterings oan bugs dy't fûn wiene yn RC1.
De RC2 kinst ynlade fanôf Mozillamessaging. Hast RC1 al ynstallearre, dan kinst fernije fia Help -> Kontrolearje op fernijings... .

woensdag 25 november 2009

Thunderbird 3.0 Release Candidate 1 beskikber

3 builds wienen der foar nedich om de earste Release Candidate fan Thunderbird 3.0 ree te meitsjen. Fanôf hjoed is Thunderbird 3.0 RC 1 beskikber om yn te laden fan de webside Mozillamessaging. Neist it Frysk is Thunderbird yn nochris 48 talen.
Release Candidates binne bedoeld om de nije ûnderdielen en wizigings fan Thunderbird 3.0 te testen. Nije ûnderdielen binne û.o.:

  • nije sykmetoade (Gloda Search)

  • e-mail yn ljepblêden

  • berjochtargivearing

  • nije account ynstelhelper

De ferbetterings foar ûntwikkelers kinne jo hjir neilêze (Ingelsk).

Minsken dy't graach teste wolle kinne de Release Candidate ynlade en ynstallearje. Alhoewol ik sels al in tiid mei súkses Thunderbird 3.0 brûk, rêt ik elkenien oan, as jo al Thunderbird brûke, om te testen mei in nij profyl, sadat jo besteande e-mail net ferlern gean kin. Dogge jo dat wol, meitsje dan in reservekopy fan jo profyl en hâld der rekkening mei dat ferskate tafoegings noch net kompatibel binne.
De byhearrende Lightning tafoeging foar aginda's en taken kinst ynlade fanôf Mozilla's FTP.

woensdag 18 november 2009

Thunderbird 3.0 Release Candidate 1 wurdt makke

Op dit stuit wurdt der hurd wurke om de earste Release Candidate fan Thunderbird 3.0 klear te krijen. In protte fan de 49 talen binne al klear wêrûnder it Frysk.
De earste tests jouwe in goed resultaat. Wol kaam ik noch in dinkje tsjin dy't ik net leuk fûn. Ast op it pop-up finster klikst as der in nije e-mail komt, dan wizigt it byld yn de linkerkolom nei "Tûke mappen" yn stee fan Byld->Mappen->Alles. Dêr haw ik in opmerking oe makke yn in bug.

maandag 9 november 2009

Firefox 5 jier!


Hjoed is it safier: Firefox is 5 jier wurden. De Fryske ferzje fan Firefox is der noch net sa lang, die wie der foarearst yn oktober 2006, dus no ek al 3 jier.

Yntusken is der al in hiel protte feroare en ferbettere oan de browser en binne wy op dit stuit by ferzje 3.5.5 en stiet 3.6 op it punt fan útkommen. It merke-oandiel is groeit oant 25% fan alle ynternetbrûkers en groeit noch hieltyd. Ek it tal Fryske Firefoxen nimt ta, bettere sifers sille wy ynkoarten krije fan de Mozilla organisaasje.

Om dizze jierdei te fieren hat Mozilla in spesjale webstee makke dy't mei help fan de mienskip oersetten is yn 27 ferskate talen en natuerlik sit it Frysk dêr ek tusken. Sjochris op spreadfirefox foar in prachtich ûntwerp en in moai foarbyld fan it gebrûk fan it canvas-elemint dy't brûkt wurdt foar de Fryske ûndertiteling fan de fideo. Dit is allinnich te sjen mei in browser dy't it canvas-elemint stipet lykas Firefox, Safari en Chrome.
No noch in manier fine om it Firefox-logo op de Aldehou te krijen.

dinsdag 6 oktober 2009

MozCamp 2009 in Prague


So that was it, the great MozCamp 2009 in Prague. What a delightful way to meet all the people who care about Mozilla, but also care about the (open) web.
William sure learned a lot from Barcelona last year and we ended up in a great venue in beautiful Prague. I really like to thank him, Irina and others who did a great job on organizing, giving useful information, getting us from A to B, providing tickets, T-shirts, etc., etc., etc. Absolutely wonderful!!

Great talks with a extremely active community for example on Twitter or Facebook. Easiest way to join the conference was just to listen to what the keynote speakers like Tristan or Seth had to tell about the history, present and future of Mozilla with Firefox in particular.

Great participation, you could join in one of the Advocacy-sessions with Mark Surman about Drumbeat. And I mean, how often do you get the opportunity to do a brainstormsession with Mike Beltzner, CEO of Firefox and Mary Colvig, head of Mozilla marketing, on how to make others aware (in our case photographers) to create an open web? We had come up with the idea of a Facebook.app which would show options for credits and share-ability and the option to tag photos with #iownthis as a way of expressing the desire to have more ownership over our digital content. Really cool and inspiring.
Next to L10n there's my interest in marketing and with that in mind the session with Mary Colvig and Barbara Hüppe, European Communications Manager, was cool too. We already made some progress in the celebration of the 5th anniversary of Firefox on 9 november. Several headlines were discussed, like "Firefox Powers The Web" and we thought about who to invite spreading the word: Oprah, Obama, Ballmer, Jobs, John Lilly?
To the left my proposed image to accompany the celebration, the 5 in a perspective view representing the past 5 years and the straight up Firefox logo meaning that Firefox is standing strong. Of course this is just a simple mock-up, Mozilla's graphical designers can do way better.

Great fun, we did have good laughs with sundaymorning as the top highlight, seeing Chris Hoffman doing his version of "I love this Community".

Great future, that's what I see for Firefox and Mozilla

Gee, do I love this Community!

zaterdag 3 oktober 2009

Openweb diskusje op MozCamp 2009

De earste moarn op MozCamp yn Praach giet mei nammen oer it OpenWeb. Hoe kin elkenien sels bepale hoe en wat hy op it ynternet docht en noch belangriker hoe kin it beskerme wurde. Wat foar kontrole hawwe wy oer de data dy't wy op it ynternet pleatse fia blogs, facebook, hyves, ensfh. Is it byg. mooglik om foto's letter wer feilich fan FlickR te heljen of opmerkings fan blogs en mienskipssiden. Dêr ûntsteane ynteressante diskusjes.
Letter mear....

donderdag 24 september 2009

Oftelle yn it Frysk

Fia Facebook krige ik fan Otto de Voogd it fersyk om syn countdown klok oer te setten yn it Frysk en dat woe ik natuerlik graach dwaan.
It is no dus mooglik om in countdown klok op dyn webstee te pleatsen (mei Firefox reklame) yn it Frysk. De koade kinst meitsje litte op www.7is7.com wêr'st kieze kinst foar it Frysk (of ien fan de oare 44 talen.
In foarbyld stiet hjirûnder:

woensdag 23 september 2009

Thunderbird 3 Beta 4 Preview Release

Thunderbird 3 Beta 4 is no beskikber om yn te laden yn ûnder oaren it Frysk. Dizze testferzje is bedoeld om de basisfunksjonaliteiten fan de nije ûnderdielen dy't yn Thunderbird 3 komme te testen.

Nije kenmerken en wizigings yn dizze testferzje dy't feedback nedich hawwe binne:Lês asjobleaft de útjefte-opmerkings foar mear ynformaasje oer dizze útjefte ynklusyf bekende problemen foardat jo it ynlade.

Thunderbird 3 Beta 4 kin ynladen wurde foar Windows, Mac OS X, en Linux yn 43 ferskate talen. Meitsje altyd in reservekopy fan jo gegevens as jo mei jo aktuele ynstellings wurkje bliuwe wolle! Let op, de measte tafoegings sille net wurkje yn dizze ferzje.
Wolle jo gewoan efkes sjen en/of teste, meitsje dan in nij profyl oan.

dinsdag 28 juli 2009

Almost 1 billion, only 5 million to go

As you can see on spreadfirefox there are almost 1 billion downloads for Firefox. Still just a few 5 million to go and we can start celebrating.
Start shooting your worldwonder photos, because it will only take a few days from now.

donderdag 23 juli 2009

"Sharing is the nature of creation"

There was a great documentary on TV in The Netherlands yesterday, which I think anyone in the Open Source community will like and definitely should take a look at. It's called "RiP! A Remix Manifesto" and is all about intellectual property.

One line which really hit me was from Gilberto Gill, musician and politician:

"Sharing is the nature of creation"

More on this you can find on www.opensourcecinema.org.

Chapter 12 is included here below, but there are 12 more, check it out.video platform
video management
video solutions
free video player

woensdag 22 juli 2009

Nije Thunderbird 3 bèta 3

Thunderbird 3 Beta 3 is no beskikber om yn te laden yn ûnder oaren it Frysk. Dizze testferzje is bedoeld om de basisfunksjonaliteiten fan de nije ûnderdielen dy't yn Thunderbird 3 komme te testen. Foar mear ynformaasje kinne jo dit blog (EN) lêze.

Nije kenmerken en wizigings yn dizze testferzje dy't feedback nedich hawwe binne:Lês asjobleaft de útjefte-opmerkings foar mear ynformaasje oer dizze útjefte ynklusyf bekende problemen foardat jo it ynlade.

Thunderbird 3 Beta 3 kin ynladen wurde foar Windows, Mac OS X, en Linux yn 43 ferskate talen. Meitsje altyd in reservekopy fan jo gegevens as jo mei jo aktuele ynstellings wurkje bliuwe wolle! Let op, de measte tafoegings sille net wurkje yn dizze ferzje.
Wolle jo gewoan efkes sjen en/of testen, meitsje dan in nij profyl oan.

dinsdag 30 juni 2009

Firefox 3.5 foaral flugger

Firefox 3.5 hat gâns in list oan ferbetterings en wiist foaral op de hegere faasje wêrmei't websides laden wurde.

Nij is ûnder oaren it privee sneupe. Ienkear ynskeakele wurdt troch de browser neat bewarre lykas besochte sides of op de kompjûter bewarre lykas cookies. Tagelyk is it simpel om in webstee út de skiednis te heljen of om de skiednis fan de lêste oeren te wiskjen.

Om de faasje klam te jaan hat Mozilla in oantal fideo's online set mei de fluchste klapper en bekerkesstapelaar. Dizze fideo's wurde toand yn it nije iepen fideo-formaat ogg, hokker Firefox stipet; dêr binne dus gjin ekstra ynstekkers foar nedich.

In handige tafoeging is Lokaasjebewust sneupe. Websteeën kinne mei de lokaasjebepaling doelfêst ynformaasje oanbiede. Tapassings binne routeplanning, winkels yn de buert of bettere sykresultaten. Uteraard wurdt de privacy garandearre en wurde de gegevens allinnich dield nei útdruklike tastimming fan de brûker.

Firefox is mei de nije ferzje beskikber yn it Frysk, Nederlânsk en yn 73 oare talen. Neist Windows wurket de browser op Linux en MacOS. De hege mate fan oanpasberheid makket dat elkenien Firefox folslein nei eigen hân ynstelle kin.

De marketingkampanje draait no al op folle toeren. Sa binne der ûnder oaren in ûntwerpwedstriid, feestjes, Fastest Firefox en Firefox yn 35 dagen. In oar inisjatyf is de Mozilla Service-wike yn septimber. Frijwilligers kinne hjirby harren technyske kennis brûke om non-profit organisaasjes of âlderein te helpen mei ynternet. Foarbylden binne it ynstallearjen fan triedleaze tagong, fernijen fan in webstee of útlis oer it web oan âlderein.

maandag 29 juni 2009

Nije Firefox 3.5 tiisdei 30 juni beskikber

Mozilla hat oanjûn dat moarn de nijste ferzje fan Firefox útkomt. Earst soe dizze ferzje al begjin dit jier útkomme mei it nûmer 3.1. Troch ferskate problemen mei de nije Tracemonkey en it ûndertusken tafoegjen fan mear mooglikheden is it no ferzje 3.5 wurden.
Stipe foar html5 foar it ôfspyljen fan fideo en lûd sûnder ynstekkers en privee sneupe wêrtroch gjin skiednis bewarre wurdt binne belangrike fernijings. Fierders is Firefox flugger wurden.

donderdag 25 juni 2009

Firefox 3.5 Release Candidate beskikber

Sûnt dizze wike binne der saneamde Release Candidates beskikber fan Firefox 3.5. Dit binne de lêste testferzjes foardat de definitive ferzje 3.5 útkomt. Warskienlik komt 3.5 tiisdei 30 juny út.
De RC kinst ynlade fanôf: www.mozilla.com

woensdag 24 juni 2009

Binne jo de fluchste?

Binne jo fluch yn ien oft oare keunst?
En wolle jo dat sjen litte oan Mozilla en de wrâld?
Meitsje dan in fideo en stjoer dy nei Mozilla.
Mear ynformaasje kinne jo hjir fine:
http://fy-nl.www.mozilla.com/fy-NL/firefox/fastest/

dinsdag 16 juni 2009

Mozilla Servicewike

Hjoed hat Mozilla in nije website lansearre: serviceweek.mozilla.org.
Op dizze website wurde frijwilligers frege om harren (technyske) kennis te brûken om it libben fan oaren better te meitsjen fia it ynternet. It wurk dat útfierd wurde kin foar non-profit of publike organisaasjes of persoanen is bygelyks help by it meitsjen of bywurkjen fan in website, it ynstallearjen fan triedleas ynternettagong of it helpen fan de âlderein om op it web om te sneupen. Dit alles sil plakfine fan 14 oant 21 septimber.
Spread Firefox Affiliate Button

Op de website kinst dy oanmelde as frijwilliger, mar kinst ek in oanfraach dwaan foar help. Hast do ûnderfining mei it ynternet, meld dy dan oan en help mei om it ynternet tagonklik en bjusterbaarlik te meitsjen!
Help nedich? Meld dy dan ek oan, mar in reaksje op dit berjocht mei ek.

woensdag 13 mei 2009

Personas no ek yn it Frsyk

Ien fan de Tafoegings dy't troch Mozilla sels makke is en dy't ik sels al in hiele tiid brûk, mei bygelyks de foto fan myn dochter, is no ek yn it Frysk beskikber. Sûnt ferzje 1.1 is de Fryske oersetting, makke fia babelzilla.org, meinaam by de ynstallaasje.

Mei Personas kinst it uterlik fan Firefox oanpasse sûnder in tema te ynstallearjen. It giet hjir dan ek allinnich om de boppeste balke wêr't de ikoantsjes steane en de blêdwizers en om de ûnderkant mei de steatbalke en sykbalke. Op it webstee getpersonas steane al in hiel protte moaie ôfbyldings wêrmei'st Firefox oanklaaie kinst. Sels haw ik earder al melding makke fan de Fryske flagge, mar der binne al mear mei in Frysk tintsje lykas Praatmarfrysk

en FROEKS.TV.


It meitsjen fan sa'n ôfbylding kinst hiel maklik sels dwaan ast in bytsje omgean kinst mei Photoshop of Gimp. Foar de boppekant jild dat de ôfbylding 3000x200 piksels grut wêze moat. Hâld der rekkening mei dat de rjochterkant fan de ôfbylding hielltyd yn byld bliuwt ast it Firefox skerm lytser of grutter makkest. De grutte fan de ûnderkant moat 300x100 piksels wêze en hjir bliuwt de linkerkant hieltyd yn byld. Wolst it letter oplade nij getpersonas.com, dan mei de bestânsgrutte net mear wêze as 300kb.

dinsdag 28 april 2009

Firefox 3.5 beta 4 is lêste beta.

Firefox 3.5 Beta 4 (earder bekend as Firefox 3.1) is no beskikber om yn te laden. Dizze ferzje is makke foar it testen fan de basisfunksjonaliteiten fan de ferskate nije funksjes dy't tafoege binne oan Firefox 3.5. De planning foar Firefox 3.5 kin folge wurde yn it Firefox 3.5 Planning Center (en) en ek yn mozilla.dev.planning (en) en op irc.mozilla.org yn #shiretoko.

Dizze beta is no beskikber yn 70 talen – download de ferzje yn byg. it Frysk en lit ús witte oft alles goed wurket of as der staveringsflaters yn sitte.

De nije eigenskippen yn dizze útjefte wêrfoar reaksjes frege wurde binne:

  • De nije moadus prive sneupe is ferbettere, mei û.o. de mooglikheid “Dizze webstee te ferjitten” yn de Skiednissidebalke.

  • Bettere prestaasjes en stabiliteit mei de nije JavaScript-motor TraceMonkey.

  • De mooglikheid om jo lokaasje (en) op te jaan me gebrûk fan webstanderts foar geolokaasje.
  • Stipe foar native JSON en webwurkerthread.

  • Ferbetterings oan de lay-outmotor Gecko, wêrûnder spekulatief parsen foar fluggere ynhâldswerjefte.

  • Stipe foar nije webtechnologieën lykas de <video>- en <audio>-eleminten, ynlaadbere lettertypen en oare CSS eigenskippen, JavaScript-sykopdrachtkiezers, SVG-transformaasjes en off-line-tapassings.As jo dizze teste wolle, doch dat dan wol mei in nij profyl!

woensdag 8 april 2009

Personas foar Firefox

Earder haw ik al ris skreaun oer Personas en doe hie ik in ôfbylding brûkt fan de Fryske flagge. No't de tafoeging ferzje 1.0 krigen hat is it bètastadium foarby en is der no ek in krease webstee makke mei in hiele protte ûntwerpen om dyn Firefox mei oan te klaaien.
As de tafoeging ynstallearre is yn Firefox en do besikest de Galery, dan kinst dyn Firefox oanpasse oan dyn eigen winsk. Tusken de no al hûnderten ûntwerpen stiet no ek ús Fryske flagge. Troch mei de mûs oer "Wear this" te gean, krijst al in foarbyld fan de ôfbylding yn de boppekant. Troch te klikken wurdt de Personas daliks brûkt.

Elkenien kin eigen ûntwerpen oandrage, en dy wurde dan nei in pear dagen online setten troch it team fan Personas, sadat elkenien oer de hiele wrâld it ûntwerp brûke kin.

donderdag 12 maart 2009

Firefox 3.1 beta 3 is no beskikber.

Firefox 3.1 beta 3 (of eins 3.5) is no beskikber om yn te laden fanôf www.mozilla.com.
Dizze ferzje is bedoeld foar it testen en foar ûntwikkelers. De útjefte-opmerkings kinne jo hjir lêze.
Nije saken binne û.o. Privee sneupe, fluggere javaskript en stipe foar nije web technologiën lykas de video- en audio-eleminten, de W3C Geolokaasje API, CSS 2.1 en 3 eigenskippen, SVG transformaasjes en offline applikaasjes.
As jo dizze teste wolle, doch dat dan wol mei in nij profyl!

Presintaasje MozCamp Utert online

Se hawwe my frege om de saneamde slides (wa wit in moaie Fryske oersetting?) fan myn presintaasje online te setten. Ik haw it makke yn OpenOffice.org en nei wat sykjen fûn ik in fergeze tsjinst op Slideshare.
Hjirby dus hjirûnder de 6 blêdzjes dy't ik brûkt haw.

maandag 9 maart 2009

The Influence of a Localization

Since Mozilla started to see the importance of localization, the number of localizations has increased ever since. Of course they have been debating about the necessity to see if it was worthwhile.
It's really important if you ask me and after what I heard this week I am convinced. Here's the small note I'd like to share:
After the release of Thunderbird 3 beta 2 we made a pressrelease, that it was also becoming available in Frisian. Somehow (maybe accidently) it showed up in a Dutch newspaper, DePers, in the Frisian language (Friesland is a province of The Netherlands). This curious thing was being noticed by so many people that it was kind of "talk of the day" in some offices. Also including the local government Fryslân. From my localization co-worker I heard that the province government now was thinking of trying to implement the use of Thunderbird! So there's your influence of a Localization.

Let's hope Thunderbird will continue to evolve and can be used in larger offices with the ability to connect properly to collaboration services. On MozCamp I heard there is some development going on again for OpenExchange and Thunderbird.

vrijdag 6 maart 2009

First Mozilla Presentation at MozCamp in Utrecht

So I did it, my first real short presentation for Mozilla.

Last week I was asked by Fabrice Mous from NOIV to do a small talk about the Dutch Mozilla Community. Well that's an honour, since I am not that a specific frontman of the community, more like the Frisian one. All I had to do is tell who I am and what I do for Mozilla.
After the introduction I told the audience of 70 people about my start with the internet by using Netscape in the early 90's, because it was fast and safe. And I continued to use it via Mozilla Suite, Phoenix, Firebird and Firefox throughout the years.
What made it interesting was the ability to change the programs as you like with little programs, called add-ons these days and see other people using and enjoying it. A larger change was the translation of Firefox into Frisian and started as a gimmick, but in 2005 I gathered some people to get it completely done and with 2.0.0.5 we had an official localization ready in 2006. Since last week there is also a Frisian Thunderbird in the bèta's, pretty nice!
So what about the Dutch Community? In my view there are a view important websites, namely:
www.mozbrowser.nl
www.mozilla-nl.org and
http://www.mozilla-europe.org
In the hallway I met some other people who are involved in development and Q&A, etc. All people who haven't met each other earlier, so this was a great chance to see the community is actually larger than the view I have. I guess th Dutch Community has some structuring to do to give them some sort of central place for all activities.

Right now I am listening to Paul Rouget talking about the canvas element while working on Tristans Hollywood entrance.

vrijdag 27 februari 2009

Earste Fryske testferzje Thunderbird

It is safier, nei moannen hurd wurkjen oan de oersetting is der no einlik de earste offisjele Fryske Thunderbird 3. It programma is noch yn it bètastadium, mar elkenien kin no al besjen hoe't it wurket.
Wy binne tige bliid mei it resultaat en hoopje dat in protte minsken Thunderbird 3 brûke sille yn it Frysk as it ien kear folslein klear is. De definitive ferzje stiet plant foar foar de simmer. Wy hoopje dat dat slagget, want tsjin dy tiid komt ek de nije ferzje Firefox 3.1 út.Yn elts gefal ha se in moaie nije webstee makke foar Thunderbird.

woensdag 25 februari 2009

MozCamp yn Utert

Freed 6 maart wurd yn Utert de earste gearkomst hâlden yn in reeks troch hiel Europa. MozCamp is in searje fan lokaal organisearre barrens fan minsken dy't mei passy dwaande binne en reitsje oer it Iepen Web. It is de bedoeling dat de MozCamp-gearkomsten romte biede foar diskusje, demonstraasjes en it tegaar betinken en útfieren fan aktiviteiten om it iepen en gearwurkjende karakter fan it ynternet te behâlden.

Yn Utert sille ferskate leden fan it Mozilla-projekt oanwêzich wêze, ûnder oaren Tristan Nitot. De Frânsman is oprjochter en foarsitter fan Mozilla Europe.

De folgjende partijen hawwe sich ferbûn oan de organisaasje fan 'MozCamp Utrecht': Internet Society Nederland (ISOC), de NLUUG, de Nederlânske Linuxbrûkersgroep (NLLGG) en it programmabureau NOiV.

As it yn it programma past, dan sil ik der ek noch in praatsje hâlde oer myn wurk foar Mozilla.

Mear ynformaasje oer MozCamp Utrecht op MozCamp/Utrecht

woensdag 4 februari 2009

Firefox banners

Mozilla is al in tiid dwaande om Firefox bekend te meitsjen by it grutte publyk. Dêrfoar ha se ûnder oare it webstee www.spreadfirefox.com opset. It is hielendal yn de gedachte fan Mozilla dat elkenien meiwurkje kin oan de fersprieding fan Firefox. Elkenien kin ideeën opjaan foar aktiviteiten en aksjes.

Ien derfan is it gebrûk fan banners op in webstee. Foarbylden binne te finen op http://www.spreadfirefox.com/affiliates/homepage. Ferline wike bin ik oan de slach west om de Fryske ferzje te meitsjen en it resultaat is no te finen op http://www.spreadfirefox.com/affiliates/homepage?category=27&locale=49#getbuttons.

Dus wolle jo meihelpe om Firefox bekender te meitsje en dan ek noch yn it Frysk, kies dan in banner út en pleats it op jo webstee. Hjirûnder in foarbyld:
Spreadfirefox Affiliate Button

woensdag 21 januari 2009

Ubiquity logo út Drachten

Mozilla Labs is it ûndersyksintrum fan Mozilla wêr't misken allegear ideeën oer it gebrûk fan ynternet betinke en útwurkje. Foarbylden dêrfan binne Weave, Snowl en Personas. Mei de lêste kinst it uterlik fan Firefox oanpasse, bygelyks om it hielendal Frysk te meitsjen:

Koartlyn is ek Ubiquity starten as ûnderdiel fan Mozilla Labs, wat ik ek al sjoen hie yn Barseloana. It programma is seker noch yn in eksperimentele fase, mar se binne ek al dwaande om it yn de takomst yn te bouwen yn Firefox. It komt der op del dat it mooglik is om mei kommando's bepaalde taken te starten. As de Tafoeging ynstalleare is kinst nei it yntypen fan Ctrl+Spaasjebalke de kommandorige nei foaren bringe. Foarbylden fan kommando's binne wiki, map en translate.
By sa'n nei programma heart natuerlik ek in moai logo en lit it no sa wêze dat se dêr de wrâldbekende Sebastiaan de With út Drachten foar frege hawwe. Op syn blog kinst de ûntwikling fan it logo folgje, wylst der op de blog fan Aza Raskin troch elkenien op reageard wurd.
Foarearst sjocht it der sa út:

Frysk Hânwurdboek

Einlik is it klear, ús eigen Fryske Hânwurdboek mei 70.000 wurden mei in ferklearing yn it Frysk. Net earder wie der in wurdboek beskikber Frysk-Frysk sa as dit no gearstelt is.
De ynhâld is makke troch de Fryske Akademy en it twadielige boek mei CD wurd útjûn troch de Afûk. Moandeitemiddei wie ik by de útriking fan de earste eksemplaren oan minister Plasterk. Plasterk die syn taspraak hielendal yn it Frysk en die dat neffens my hiel goed, hast better as Reinier Salverda, direkteur fan de FA. Fierders wienen der taspraken fan de redaksjeleden wêrby die fan Hindrik Sijens wol it meast ynteressant en humorfol wie. Symboalysk oerhannige deputearre Jannewietske de Vries it hânwurdboek oan studinten fan de Fryske PABO's, omdat alle Fryske skoallen sa'n wurdboek krije.
Troch mear minsken is sein dat dit wurdboek bydraget oan de emansipaasje fan de Fryske taal en ik tink dat dat ek wier is. No noch oanleare om dat boek der wat faker by te pakken.

woensdag 14 januari 2009

FOSDEM 2009

Foar it earst haw ik in útnoeging krigen fan Mozilla om de FOSDEM 2009 te besykjen. FOSDEM is in organisaasje dy't sich dwaande hâldt mei it fersprieden fan fergese en iepen boarne software. Hjir kin ik de minsken wer moetsje die ek al yn Barseloana wienen, mar ek minsken fan oare programma's.
De gearkomste is yn Brussel op 7 en 8 febrewaris.
I’m going to FOSDEM, the Free and Open Source Software Developers’ European Meeting