vrijdag 12 november 2010

Earste Fryske bèta fan Firfefox 4

It hat efkes duorre troch wat persoanlik geharrewar, fakânsjes ensfh., mar mei it útkommen fan de lêste bèta 7 fan Firefox 4 is der no ek wer in Fryske ferzje beskikber foar Windows, Mac en Linux.
En dat is dan daliks ek in wichtige bèta, want yn dizze ferzje sit ûnder oaren de nije JavaScript-masine JägerMonkey (en) wêrtroch siden flugger laden en nofliker laden wurde. Dit is bygelyks merkber as immen spultsjes docht op it ynternet lykas Super Mario.
Ien dy't al gewoan is mei Firefox sil nei it opstarten daliks al in ferskil sjen yn it uterlik, de ljepblêden steane no boppe-oan yn stee fan ûnder de blêdwizerbalke.

Ek is standert de menubalke útskeakele, wat ek wol efkes wenne moat. Alle menu-items sitte no ûnder de oranje Firefox-knop linksboppe.

De ûntwikkeling fan Firefox foar de kompjûter giet no lyk op mei die foar de mobyl. Dêrfoar is no ek standert Sync ynboud. Hjirmei is it mooglik om alle of in part fan de gegevens dy't yn Firefox bewarre wurde, lykas wachtwurden, skiednis, iepen ljepblêden ensfh. te dielen mei oare kompjûters, mobyltsje, of hokfoar apparaat dan ek dêr't Firefox op wurket. Mei nammen op in mobyltsje sil it wurkjen mei Firefox dan folle flugger gean, omdat ien kear ynfierde ynformaasje beskikber is en besochte websteeën yn de skiednis steane.

Foar ien dy't graach in protte ljepblêden iepen hat is der no Panorama. Dit kin helpe om de ferskate ljepblêden better te organisearjen en ûnder te bringen yn groepen. Grafysk moai dien fyn ik sels.


Der binne natuerlik noch folle mear fernijings en dêroer kin elkenien kommentaar jaan mei de saneamde Feedback-knop rjochtsboppe-oan. Dit sil bydrage oan de ferbettering fan de finale ferzje fan Firefox 4 dy't begjin 2011 klear wêze sil.

donderdag 8 juli 2010

Earste dei konferinsje grut súkses


De earste dei fan de konferinsje yn Vancouver is oer. It wie, sa as se dat sizze as Amearikanen, `awesome`! No is it by har al gauris ´awesome´, mar ik moat tajaan, it is echt fantastysk. Oan alles is tocht en net ien sil tekoart komme, oft´st no wurknimmer bist of in frijwilliger lykas my.
Dit is Mozilla´s manier om har ´contributors´ te betankjen en dêrneist elkenien op ´e hichte te hâlden fan wat der bard en noch mear wat der barre sil. De organisaasje organisearret dit evenemint no foar de twadde kear en der binne minsken fan oer de hiele wrâld. Minsken dy´t allegearre ferskate dingen dogge foar de programma´s fan Mozilla, byg. Firefox, Thunderbird, Mobyl, ensfh. Der binne ûntwikkelers, oersetters, ynternetûntwikkelers, PR en der binne prachtige demo´s fan wat de takomst fan it ynternet wurde kin. It moaie is dat´st it gefoel krijst mei te dwaan oan de ûntwikkeling fan it ynternet, hast in idee dan sizze se: ´bring it on´.

Oare ûnderwerpen binne natuerlik feilichheid, iepenheid, mienskipsorganisaasje en kommunikaasje. Ik bin benijd wat tongersdei de ûnderwerpen binne en hokker minsken ik dan wer treffe sil. Yn elts gefal sil ik Fryslân promoatsje op de wrâldekspo.

woensdag 9 juni 2010

maandag 7 juni 2010

First Dutch Thunderbird meeting

Although, while writing the title of this article, I am not sure if this was really the first Dutch Thunderbird meeting, it sure was for me. After some discussions with Ludovic, who is responsible for Thunderbird's QA and lives (as a Frenchmen) in The Netherlands, we finally arranged a small gathering in Utrecht.
We ended up with the five of us. Tim Maks as the lead of the Dutch localization, Adri who is the upmost active moderator of the best Dutch Mozilla forum MozBrowser.nl, of course Ludovic, Onno Ekker being active as bugsolver and add-on creator (Forward) and me being responsible for the Frisian localization.
Of course we all "know" each other online, it is always nice to talk face to face to each other and most conversations aren't as short as they are mostly online. There's more time for discussing ideas, brainstorming and of course drinking a beer with fellow Mozillians.
We want to continue this kind of gatherings, maybe taking this to a broader audience by doing it for all Mozilla-products or together with a Mozilla event. Let's see what comes out.

donderdag 29 april 2010

Mozilla (Thunderbird) gearkomst

Op 5 juny 2010 is der in lanlike gearkomst fan minsken dy't meiwurke hawwe oan de Fryske en Nederlânske ferzjes fan Thunderbird. Ek sil de man dy't ferantwurdlik is foar de kwaliteit, Ludovic Hirlimann, oanwêzich wêze, in pear ûntwikkelers en leden fan MozBrowser.nl.
De gearkomst wurdt hâlden yn Rockcafé Staiway to Heaven en elkenien is wolkom fan ôf 14.00 oere oant ..... om tegear wat te drinken en by te praten. Miskien wurdt der ek noch wat Mozilla-goud útdielt.

woensdag 10 maart 2010

Browserkarskerm

De kommende tiid sille brûkers fan in kompjûter mei Windows as bestjoeringssysteem en Internet Explorer as standert browser fia de automatyske fernijings fan Windows in skerm foar har noas krije, wêryn't se frege wurdt om in kar te meitsjen foar in browser. Dit is it gefolch fan de saak dy't Opera starten is by de Europeeske Kommisje tsjin de bondeling fan de browser (IE) yn it bestjoeringssysteem en it ferneamde misbrûk fan de monopoaljeposysje.
Uteraard hat Mozilla hjir ek belang by en binne se drok dwaande om minsken te ynformearjen oer hoe't se in kar meitsje kinne. Ien fan de sides wêr't brûkers op komme as se kieze foar Firefox is de side browserchoice.mozilla.com.
De brûkte taal is ôfhinklik fan de ynstellings fan de kompjûter dy't brûkt wurdt. Ast faker automatysk Fryske sides sjen wolst is it tûk om de taal fan Windows yn te stellen op Frysk. Yn Windows XP(fanôf sp3) kin dat fia Start->Configuratiescherm->Landinstellingen en dan yn de list Fries (Nederland) selektearje.
Spread Firefox Affiliate Button
Fierders binne der 4 buttons makke krekt as hjirboppe dy't op it in webside pleatst wurde kinne om jo te attendearjen dat jo in kar hawwe.
En hoe kinne jo in kar meitsje? Dat is te lêzen op opentochoice.org, in webstee dy't ynkoarten ek yn it Frysk en Nederlânsk ferskine sil. Letter mear hjiroer.......

donderdag 21 januari 2010

Firefox 3.6


Tongersdei 21 jannewaris is de útjeftedei fan de nijste ferzje fan Firefox 3.6. Natuerlik wer letter as dat de planning wie, mar de kwaliteit bliuwt belangryk.
Wat is der nij yn dizze ferzje:
  • Personas: om it úterlik fan Firefox nei eigen sin te feroarjen, selektearje dan nije tema's mei de namme “Personas” troch ien klik en sûnder op 'e nij op te starten
  • Ynstekker fernije: om jo te befeiligjen tsjin potinsjele feilichheids-kwetsberens, ynformearret Firefox jo no oer âlde ynstekkers, bygelyks Flash
  • Stabiliteitsferbetterings: yn Firefox 3.6, bin it tal software-ûngelokken lytser wurden troch dat software fan oaren op in oare manier Firefox gearwurkje
  • Formulier oanfolling: as jo online in formulier ynfolje, sil Firefox ynformaasje foar fjilden foarstelle basearre op jo algemiene antwurden yn deselde fjilden
Wat is der ferbettere:
  • flugger opstarte
  • flugger iepenje fan ljepblêden
  • flugger resultaten út de bjusterbaarlike balke
  • Fideo yn it iepen ogg-formaat kin no ôfspile wurde yn folslein skerm

In oersicht fan de fernijjings is te sjen yn in fideo op mozilla.com.

woensdag 20 januari 2010

Earste fernijing Thunderbird.

Seis wiken nei it útkommen fan Thunderbird 3.0, is der no de earste fernijing, 3.0.1. Neist in tal technyske ferbetterings wienen wy ek yn steat om lytse taalflaters, dy't trochjûn wienen troch brûkers, te ferbetterjen. Sa sieten der bygelyks yn de Help -> Migraasje-assistint in pear grutte flaters en wienen "van" en "aan" yn de berjochtkop net oerset nei it Frysk.
Wolle jo dizze fernijing ek krije, klik dan op "Help" en dan "Kontrolearje op fernijings...". Oerigens sil dit normaal al barre op 'e eftergrûn. Hawwe jo noch ferzje 2, dan kinne jo de lêste ferzje ynlade fanôf mozillamessaging.com.