woensdag 20 januari 2010

Earste fernijing Thunderbird.

Seis wiken nei it útkommen fan Thunderbird 3.0, is der no de earste fernijing, 3.0.1. Neist in tal technyske ferbetterings wienen wy ek yn steat om lytse taalflaters, dy't trochjûn wienen troch brûkers, te ferbetterjen. Sa sieten der bygelyks yn de Help -> Migraasje-assistint in pear grutte flaters en wienen "van" en "aan" yn de berjochtkop net oerset nei it Frysk.
Wolle jo dizze fernijing ek krije, klik dan op "Help" en dan "Kontrolearje op fernijings...". Oerigens sil dit normaal al barre op 'e eftergrûn. Hawwe jo noch ferzje 2, dan kinne jo de lêste ferzje ynlade fanôf mozillamessaging.com.

Geen opmerkingen: