vrijdag 23 maart 2012

Twitter yn it Frysk

Fryske Twitter Button
Moannen lyn waard ik hifke troch in meiwurker fan Twitter om ris te sjen nei de nije Nederlânske oersetting fan Twitter. Wy koenen inoar al doe’t hy noch wurke foar Mozilla. Entûsjast as ik wie haw ik de oersetting besjoen en seach dat die eins al hast folslein dien makke wie troch in grutte groep minsken. Ik haw freonlik betanke foar de útnoeging, mar haw wol daliks oanjûn dat ik ynteressearre wie yn it opstarten fan de Fryske oersetting.
Dat wie doe noch lang net oan de oarder, se woenen earst de grutte talen fan de wrâld dien krije en fan dêrút fierder wurkje ek om ûnderfining te krijen mei it systeem fan mear talen. Oan my de taak om it paad waarm te hâlden, sadat se it Frysk net ferjitte. Yntusken is der al hiel wat e-mailferkear hin en wer gien. Der is in pear kear frege om in saneamde glossary oer te setten en in pear wiken ferlyn krige ik wer in fersyk om in oar grut bestân oer te setten. Dat is no ek wer klear en oanbean oan de meiwurkers fan Twitter.
Op ferskate wize probearje ik no om it Frysk aktyf te krijen sadat wy starte kinne mei it oersetten. Oan de iene kant mei e-mails nei de meiwurkers fan mysels en ek fia oare minsken dy’t ynteressearre binne, lykas Kevin Scannell, ferneamd taalprofessor en oprjochter fan http://indigenoustweets.com/.

Mar der is noch in mooglikheid, nammentlik it fersykformulier fan Twitter sels, te finen op: http://translate.twttr.com/lang_request. Wolst ek dat Twitter yn it Frysk oerset wurdt? Folje dan it formulier yn en wurkje mei oan it gearstallen fan Twitter yn it Frysk en oan de sichtberens fan it Frysk op ynternet. En fertel it fierder mei tweets, blogs, facebook ensfh. Hoe mear oandacht hoe grutter de kâns dat wy aanst ‘folgers’ hawwe, oaren ‘folgje’, ‘ûntdekke’ en ‘ferbine’.
Of sa as Taalbaas it foarstelt, in tsjit ferstoere en tsjitterje.

maandag 19 maart 2012

Firefox en Thunderbird 11

Der binne nije ferzjes fan Firefox en Thunderbird, nûmer 11. De oersetting is no wer by de tiid sûnder Ingelske teksten.
Nij yn Firefox 11 is û.o. de mooglikheid om no ek de Add-ons (Tafoegings) te syngronisearjen mei Sync. Ek is it mooglik om gegevens fan Chrome te ymportearjen lykas blêdwizers, skiednis ensfh. Mear hjir oer op http://www.mozilla.org/en-US/firefox/11.0/releasenotes/.

RSS feed út Firefox

Earder hie ik it al oer it RSS-feed fan Omrop Fryslân yn Firefox. It wie my koartlyn noch net opfallen, mar hjoed de dei (hjoed-de-dei?) wurdt de standert RSS-feed hielendal net mear ynsteld as der in nij profyl oanmakke wurdt. Dat fyn ik al wat spitich, want dat makke Firefox krekt wat mear Frysk. It wie ek al wat minder fan tapassing troch dat by in nei profyl de blêdwizerbalke standert ferstoppe is.
Wolst dochs de RSS feed fan de Omrop tafoegje, blêdzje dan nei http://omropfryslan.nl/rss en klik op No abonnearje.