vrijdag 3 februari 2012

Firefox en Thunderbird 10

Al wer in nûmer fierder. De ûntwikkeling giet sa fluch dat ik mei it oersetten sels ek wol wat ferjit.
Sa seach ik dat by de avansearre opsjes fan Firefox by it ljepblêd Fernijing in part noch yn it Ingelsk stiet. En miskien op noch mear plakken mar dat haw ik noch net sjoen. De stikken tekst binne al wol oerset mar binne troch in flater net opnommen yn de lêste ferzje.
Gjin noad, yn de folgjende ferzje 11 oer noch gjin 6 wiken sil it korrisjearre wêze.

Oerigens is der ek al in Fryske Firefox ferzje foar mobyl, mar deroer letter mear....

Geen opmerkingen: