woensdag 18 april 2012

Fryske Twitterdei 19 april 2012

Tongersdei 12 april 2012 is de earste Fryske Twitterdei, in inisjatyf fan Praat Mar Frysk.
In moai momint om de Fryske staveringshifker foar Firefox (en Thunderbird) ûnder de oandacht te bringen dy't yn te laden in fan https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/frisian-dictionary/.
Hast noch gjin Firefox, laad it dan ris yn fan www.mozilla.org/fy-NL/firefox/fx/. Dat kin de Fryske ferzje wêze of ien fan de oare 80 talen dêr't Firefox yn te krijen is.

Foar in aktueel oersicht fan de lêste tweets mei de hashtag #frysk sjoch op www.fryskesoftware.nl.