woensdag 28 september 2011

Firefox 7 en Thunderbird 7 no yn te laden

Juster is der wer in nije ferzje útkommen fan Firefox en Thunderbird.
Mozilla wit sich op dit stuit noch goed te hâlden oan de útjefte eltse 6 wiken fan in nije ferzje.
Hast Firefox of Thunderbird al, klik dan op Firefox>Help>O(v)er Firefox en klik op Fernijing tapasse as dy ynladen is.
De programma's binne nij yn te laden fan ôf:
http://www.mozilla.org/fy-NL/firefox/ foar Firefox 7 en

http://www.mozilla.org/fy-NL/thunderbird/  foar Thunderbird 7.

Brûk de lêste ferzje foar de heechste faasje en grutste feilichheid.

maandag 19 september 2011

Indigenous Blogs.

It Indigenous Tweets projekt is seis moannen âld en no komt Kevin Scannell mei in nij projekt: Indigenous Blogs.
Mei dit blog wol Kevin in samling meitsje fan blogs yn minderheidstalen of útstjerrende talen. Natuerlik (of spitigernoch) is der ek ien foar it Frysk: http://indigenoustweets.com/blogs/fy/.
Fierders brûkt Kevin dizze samling foar ûndersyk nei talen en it meitsjen fan wurdlisten.
Op dit stuit binne der 17 Fryske blogs. Hast sels ek in blog yn it Frysk dan kinst dat op deselde side ynstjoere.

dinsdag 19 april 2011

Aksje fan Praat Mar Frysk mei Firefox

Moandeitemoarn bin ik tegearre mei Praat Mar Frysk in aksje begûn om de Fryske Firefox bekender te meitsjen. Foar Praat Mar Frysk haw ik in skoft lyn al ris in saneamde Persona makke, dy't brûkt wurde kin om Mozilla Firefox oan te klaaien mei it logo fan Praat Mar Frysk.
It blogartikel stiet op it webstee fan Praat Mar Frysk en in wiidweidiger artikel stiet op mozbrowser.nl. Dyjinge dy´t meidwaan wol, moat in skermôfbylding fan de Fryske Firefox mei it Praat Mar Frysk-Persona opstjoere nei praatmarfrysk at gmail.com. In protte súkses!

donderdag 17 maart 2011

Firefox 4 needs a Save-button

Firefox 4 is just around the corner and I am using this extensively since the first beta's. There are so much under the hood improvements like speed, support for HTML5, CSS3, hardware acceleration, crash protection, WebGL and many many more.

One other more visible feature I really like is "Pin as App" which gives your favorite website a prominent place on the tabbar with your other tabs. Together with also a new feature "Panorama" this is a very effective way to organize your daily life on the web or even better your work. If you, like me, have multiple projects going on for several days or weeks, you will end up with lots of open pins and tabs organized into labeled sections in Panorama.
Recently I had 2 issues with this type of organization. Firstly my Vista decided to give up (not by Firefox though) and pushing the power-button was the only way to restart. Firefox wasn't able to restore my open tabs. Secondly I was in a hurry and quickly exited all Firefox windows with the last window only open with Gmail. As my setting is to open with the latest session Firefox opened with Gmail again as supposed to.
Of course with lots of open tabs and pins this wasn't the behavior I like, which led me to the idea that if it is becoming that important, Firefox needs a Save-button. Hitting this button every now and than while working, will secure your current state and not the state after a crash or stupid mistake, just like you would do in any other document.
It is kind-a-like the add-on Save session with an option to restore. Will think about this a little longer.