woensdag 28 september 2011

Firefox 7 en Thunderbird 7 no yn te laden

Juster is der wer in nije ferzje útkommen fan Firefox en Thunderbird.
Mozilla wit sich op dit stuit noch goed te hâlden oan de útjefte eltse 6 wiken fan in nije ferzje.
Hast Firefox of Thunderbird al, klik dan op Firefox>Help>O(v)er Firefox en klik op Fernijing tapasse as dy ynladen is.
De programma's binne nij yn te laden fan ôf:
http://www.mozilla.org/fy-NL/firefox/ foar Firefox 7 en

http://www.mozilla.org/fy-NL/thunderbird/  foar Thunderbird 7.

Brûk de lêste ferzje foar de heechste faasje en grutste feilichheid.

maandag 19 september 2011

Indigenous Blogs.

It Indigenous Tweets projekt is seis moannen âld en no komt Kevin Scannell mei in nij projekt: Indigenous Blogs.
Mei dit blog wol Kevin in samling meitsje fan blogs yn minderheidstalen of útstjerrende talen. Natuerlik (of spitigernoch) is der ek ien foar it Frysk: http://indigenoustweets.com/blogs/fy/.
Fierders brûkt Kevin dizze samling foar ûndersyk nei talen en it meitsjen fan wurdlisten.
Op dit stuit binne der 17 Fryske blogs. Hast sels ek in blog yn it Frysk dan kinst dat op deselde side ynstjoere.