maandag 19 september 2011

Indigenous Blogs.

It Indigenous Tweets projekt is seis moannen âld en no komt Kevin Scannell mei in nij projekt: Indigenous Blogs.
Mei dit blog wol Kevin in samling meitsje fan blogs yn minderheidstalen of útstjerrende talen. Natuerlik (of spitigernoch) is der ek ien foar it Frysk: http://indigenoustweets.com/blogs/fy/.
Fierders brûkt Kevin dizze samling foar ûndersyk nei talen en it meitsjen fan wurdlisten.
Op dit stuit binne der 17 Fryske blogs. Hast sels ek in blog yn it Frysk dan kinst dat op deselde side ynstjoere.

Geen opmerkingen: