maandag 19 maart 2012

RSS feed út Firefox

Earder hie ik it al oer it RSS-feed fan Omrop Fryslân yn Firefox. It wie my koartlyn noch net opfallen, mar hjoed de dei (hjoed-de-dei?) wurdt de standert RSS-feed hielendal net mear ynsteld as der in nij profyl oanmakke wurdt. Dat fyn ik al wat spitich, want dat makke Firefox krekt wat mear Frysk. It wie ek al wat minder fan tapassing troch dat by in nei profyl de blêdwizerbalke standert ferstoppe is.
Wolst dochs de RSS feed fan de Omrop tafoegje, blêdzje dan nei http://omropfryslan.nl/rss en klik op No abonnearje.

Geen opmerkingen: