donderdag 24 september 2009

Oftelle yn it Frysk

Fia Facebook krige ik fan Otto de Voogd it fersyk om syn countdown klok oer te setten yn it Frysk en dat woe ik natuerlik graach dwaan.
It is no dus mooglik om in countdown klok op dyn webstee te pleatsen (mei Firefox reklame) yn it Frysk. De koade kinst meitsje litte op www.7is7.com wêr'st kieze kinst foar it Frysk (of ien fan de oare 44 talen.
In foarbyld stiet hjirûnder:

Geen opmerkingen: