vrijdag 4 december 2009

Omtinken fan Omrop Fryslân foar Thunderbird

Nei oanlieding fan in tal parseberjochten, bygelyks yn de LC en op ItNijs.nl (prachtich webstee oerigens), hie Omrop Fryslân ús belle om ynformaasje oer it programma. Hjoed hat Hindrik Sijens yn Omnium besocht om út te lizzen wat Thunderbird is en dat wie net ienfâldich. De ynterviewster helle in bytsje Firefox en Thunderbird troch inoar en dat lied ta wat sprekferwarren oer en wer.
Mar goed, lang om let wie der omtinken en dat is al hiel wat, sekers mei yn de efterholle dat sa'n berjocht net pleatst wurd op it webstee fan de Omrop wylst it wol nijs is yn in útstjoering.

It ynterview kinne jo nochris belústerje fia Utstjoering mist.

Geen opmerkingen: