maandag 10 november 2014

Fryske Facebook Oersetsprint

Hasto ek in Facebook-account? Praatsto Frysk en kinsto ek aardich Frysk skriuwe? Help dan mei mei it oersetten fan Facebook yn it Frysk op de Fryske Facebook Oersetsprint! Op freed 28 novimber probearje wy mei sa folle mooglik minsken it lêste part fan Facebook oer te setten yn it Frysk.

Facebook is al in skofke beskikber yn it Frysk, mar noch hieltyd allinnich as bèta-ferzje. It hat noch ien ekstra triuwke nedich om folslein yn it Frysk beskikber te kommen.

Dat moatte wy fansels mei-inoar kinne! Elkenien mei in Facebook-account dy’t Frysk skriuwe kin, kin meidwaan. Dat kin thús of wêr dan ek op ’e wrâld, salang’tsto mar in kompjûter of laptop hast mei ynternettagong. Mar do kinst ek mei oersette op de lokaasje yn Ljouwert dêr’t ik as lid fan it Fjoerfoks-team de Oersetsprint koördinearje.

Op freedtemiddei sille wy yn kafee Van Buren te set mei in team fan sa’n 15 oersetters. Wolsto dêr ek oanskowe foar de Oersetsprint? Jou dy op by my fia: fryskefb@gmail.com!

Doch mei en meitsje Facebook folslein pompeblêd-proof! Diel en retweet ús oprop en brûk it hekstek #FryskeFB!

Fryske Facebook Oersetsprint
- Datum: Freed 28 novimber 2014, tusken 13:30 en 16:30 oere
- Plak: kafee Van Buren (Stasjonswei 4, Ljouwert: tsjinoer it treinstasjon)

It evenemint fynt plak tagelyk mei in konferinsje oer meartaligens en sosjale media yn it neistlizzende Eden Oranje Hotel, sjoch op de webside foar mear ynformaasje.


Dit evenemint wurdt stipe troch Facebook, de Afûk, Fryske Akademy/Mercator en Mozilla.

Geen opmerkingen: