zaterdag 29 november 2014

Oersetsprint grut sukses

Op freed 28 novimber is it slagge om mei in tal frijwilligers Facebook folslein yn it Frysk te krijen. Yn de oanrin nei dizze dei, wienen in grut oantal frijwilligers al drok dwaande west mei de oersetting en hienen wy de fereaske ~95% al helle. Op freed hawwe wy echt it lêste triuwke dien. Mei 7 minsken binne der yn 2 oeren tiid nochris 300 rigels oersetten en dêrmei is it persintaazje boppe de 99% kaam.
Dat wie neffens de oanwêzige meiwurker fan Facebook, Julian Müller, fier genôch om it Frysk út de bètaferzje te heljen en definityf aktyf te meitsjen op Facebook. It wie oan my de eare om wurklik op de knop te drukken om dit binnen it systeem fan Facebook. Dat hichtepunt is werom te hearren op Omrop Fryslân.

Frysk ynstelle?

Wolsto it Frysk ek ynstelle? Moai! Wês wis dat dit allinnich yn de browser wurket, dus (noch) net yn de app op de snoadfoan of tablet.
Hast de taalynstellingen fan dyn browser yn it Frysk stean, byg, yn de Fryske Firefox, dan nimt Facebook dat automatysk oer en krijst daliks it oanmeldskerm yn it Frysk. Is dat net it gefal en brûkst it oant no ta yn it Nederlânsk of Ingelsk, dan folget hjir in lytse hantlieding om it Frysk yn te stellen.
Koartsein: Oanmelde by Facebook > Instellingen > Taal > Frysk > "Wijzigingen opslaan". De ynterface sil daliks yn it Frysk ferskine.
No mei ôfbyldingen:
Facebook Instellingen
Selektearje rjochts boppe it meast rjochtse trijehoekje en út it útklapmenu Instellingen (Ned) of Settings (Ing)Under de accountynstellingen stiet de opsje Taal en troch dêr op te klikken hast de kar om te wikseljen nei it Frysk


Letter folget noch in útlis oer hoe't der meiwurke wurde kin oan de oersetting.
Fertel it fierder mei #FryskeFB. Mei 'k wol oer!

Geen opmerkingen: