dinsdag 30 juni 2009

Firefox 3.5 foaral flugger

Firefox 3.5 hat gâns in list oan ferbetterings en wiist foaral op de hegere faasje wêrmei't websides laden wurde.

Nij is ûnder oaren it privee sneupe. Ienkear ynskeakele wurdt troch de browser neat bewarre lykas besochte sides of op de kompjûter bewarre lykas cookies. Tagelyk is it simpel om in webstee út de skiednis te heljen of om de skiednis fan de lêste oeren te wiskjen.

Om de faasje klam te jaan hat Mozilla in oantal fideo's online set mei de fluchste klapper en bekerkesstapelaar. Dizze fideo's wurde toand yn it nije iepen fideo-formaat ogg, hokker Firefox stipet; dêr binne dus gjin ekstra ynstekkers foar nedich.

In handige tafoeging is Lokaasjebewust sneupe. Websteeën kinne mei de lokaasjebepaling doelfêst ynformaasje oanbiede. Tapassings binne routeplanning, winkels yn de buert of bettere sykresultaten. Uteraard wurdt de privacy garandearre en wurde de gegevens allinnich dield nei útdruklike tastimming fan de brûker.

Firefox is mei de nije ferzje beskikber yn it Frysk, Nederlânsk en yn 73 oare talen. Neist Windows wurket de browser op Linux en MacOS. De hege mate fan oanpasberheid makket dat elkenien Firefox folslein nei eigen hân ynstelle kin.

De marketingkampanje draait no al op folle toeren. Sa binne der ûnder oaren in ûntwerpwedstriid, feestjes, Fastest Firefox en Firefox yn 35 dagen. In oar inisjatyf is de Mozilla Service-wike yn septimber. Frijwilligers kinne hjirby harren technyske kennis brûke om non-profit organisaasjes of âlderein te helpen mei ynternet. Foarbylden binne it ynstallearjen fan triedleaze tagong, fernijen fan in webstee of útlis oer it web oan âlderein.

1 opmerking:

hanum zei

still has many bugs but Firefox 3.6 has just launched recently ;))